Xeamül*

Alternatif tasarım arayüzleri için bir sözlük ‘Tutarlı, denk düşen ve sistemli işaretler olarak varolan göstergelerin, öncelikle, özgün olarak ve gerçek olarak varolduğuna inanmak, yorumun ölümü demektir. Buna karşıt olarak, yorumun yaşamı, sadece yorumların varolduğuna inanmaktır.’ Michel Foucault Xemaül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde gerçekleştirilen İnsan ve Çevre dersi kapsamında organize edilmiştir. Dersin tartışma başlıkları olan Duyarlı Davranışlar, Eylemin Mekansallaşması, Bedensel Tektonik, Kente Etkileşimli bir Deri Olarak Beden ve Kamusal Yüz, her öğrenci için fiziksel, doğal, sosyal ve çevresel meselelerin deneyimi üzerinden, yeni bir görsel dilbilimine aktarıldı. Bu dilbilim, temsil karşıtı ilişkilere eylemsel olarak bakan bir zemin üzerinden tartışıldı. Bu tartışmalar, öğrencileri kelimeler ve görsel ifadeleri sıfırdan bir araya getirerek, beklenmeyen tasarım önermelerini kapsayan bir sözlük üretmelerine olanak verdi. Bu kolektif sözlük; İstanbul Bilgi Üniversitesi Kazandibi binası ve kampüs alanı, Galata Kuledibi, Haliç kıyı şeridindeki insan ve çevre ilişkileri üzerinden üretilmiştir. *Xeamül; öğrenilmiş kullanımları dışında mekan/yüzey/nesnelerin potansiyel kullanım ihtimalleri. X. matematik: Bilinmeyen Teamül. isim: Bir yerde öteden beri olagelen davranış . kimya: Tepkime Sergi tarihleri: 9.6.17 - 23.6.17 - - - A dictionary for alternative design interfaces "The death of interpretation is to believe that there are signs, signs that exist primary, originally, really, as coherent, pertinent, and systematic marks. The life of interpretation, on the contrary, is to believe that there are only interpretations." Michel Foucault Xemaül, is organized as a part of Human and Environment Lecture at Istanbul Bilgi University, Faculty of Architecture, Department of Interior Design. Discussion topics of the lecture; Responsive Behaviours, Inhabitation of Gestures, Bodily Tectonics, Urban Flesh and Public Face, are transmitted into a new visual grammar for each student by experimenting physical, natural, social and environmental issues. This visual grammar is discussed in a non-representative form of practical ground where each relation behaves as an action. These questions led each student to create a self-dictionary of any unexpected design briefs by bringing words and visuals together from scratch. This collective dictionary is produced in İstanbul Bilgi University Boiler Room and campus, Galata Kuledibi, Haliç coast line through human and environment relations. *Xeamül; potential usage possibilities of space/surface/objects beyond their learned usage. X. mathematics: Unknown Teamül. noun: A longstanding behaviour. . chemistry: Reaction Exhibition dates: 9.6.17 - 23.6.17

Xeamül*